سلام

همیشه فکر میکردم،دو تا خصلت رو ندارم...

یکی ترس ،یکی هم حسودی...

تازه گی ها فهمیدم.هر دوتاشون به شکل مخفی وخطرناک تر دارم..

فهمیدم ،تو دوست داشتن به شدت حسودم،بایستی اصلاح بشه وکنترل شدید...

در مورد ترس صدالبته از اینکه نظر الله ازم برگرده میترسم،ویه مورد دیگه...باز بایستی صحبت وکنترل کنم....

ای یه آیه هم دیدم،خیلی بهم انرژی داد..که کافرها قابلیت هدایت ندارند ویکی منافقین بدتر بنده های الله هستند...

یعنی بقیه به صورت خوشگلی هدایت میکنه...

التماس دعا...