سلام

الهی تو بزرگیت شکی ندارم،تو مهربانیت که اصلا وابدا شک ندارم.

الهی ببخش که خود خواه شدم...الهی العفو

شکر...

الهی مجبور شدم به شیوه خودم همه چیز درست کنم.میدونم صبور بودم،خیلی خوشگل تر همه چیز درست میشد.

خیلی خوشحال جریان به روان قبلی داره برمیگرده..

شرمنده خیلی چیز ها رو قلطی کردم...فراموش کردم،اشتباه برداشت کردم...

الهی ممنونم

لطفا کمکم کن،این شکلی نباشم.

فقط متاسفم این پر ادا وبخاطر همین ادام هم شده ،بایستی تلاشمو صد چندان کنم...

ایمان دارم ،بخاطر نیتم وسادگیم حتما کمکم میکنی مثل همیشه...

الهی کمکم کن تا با تمام وجودم بگم:

خدای من راضی به رضای تو هستم .بر بلاو ازمایشت صبر می کنم .تسلیم امرت هستم .معبودی جز تو ندارم .ای فریاد رس فریاد خواهان(الهی رضا برضائک صبرا علی بلائک تسلیما لامرک لامعبود سوائک یا غیاث المستغیثین )