سلام

ذوستان یه حمد شفا بخوانید..

برا اون های توهم زدند،آمریکا فقط عامل اصلی بدبختی ماست...

واینکه ترامپ کاری ازدستش برمیاد...

بابا از قدیم گفتند،کچل از دارو داشت،برا سر خودش دارو تجویز میکرد...


لطفا برا شفای بیمارهای ذهنی وجنگ روانی تو ذهن ها می اندازند... خوانده شود..


مشکل کار اونجا برمیگرده،ماها میخواهیم،همه اتفاقات خودمون درست کنیم،اولا توکل می طلبه،بعد توان وهمت افراد...

سوال قدرت خدا زیاد یاآمریکا؟