سلام

یه قسمت از یه کتاب های خیلی خوشم میاد...

مثلا این قسمت از فرشته هام عاشق می شوند...

دلم به حالت می سوزه،قبلا نمی فهمیدم...ولی امیرحسین خبر نداره من هم عاشق شدم ولی نه عاشق یه امیر حسین دیگه...

جالب تو کتاب شیوه درست پیش گرفته...وقتی عاشق میشه وکسی ازش خبر نداره،شیوه درست پیش میگیره وآخر سر خدا میخواهد...پا رو نفس و لذتش میذاره....

چقدر خوبه ادم برا رسیدند به خواسته های نفسانیش راهی پیش بگیره موجب رضایت الله هست...

عشق تون به الله پر رنگ وخوشگل...

التماس دعا...