سلام

محصولدخیالاتی است که طرفین رابطه ،در دهن خود نسبت به هم دارند...

حال برای مبارزه باداین پدیده شوم چه تدبیری باید اندیشید؟؟

یکی ازراه های موثر ،آسان ،سریع وکم هزینه جهت مبارزه با خیالات نادرست ،بیان واصح وروشن ها آن ها به شخصی است که نسبت به او دچار خیال  شده ایم.

بیان 3 فایده واثر مهم دارد:

ضمن تخلیه ی روانی،روحمان از فشار این خیالات ،رها وقلبمان ارام می شود.

دوم از ابهام خارج شده وبه حقیقت می رسیم.


سوم زمینه ی تامل وپذیرش عیب ها را در او آماده کرده ایم.