سلام

خطرناک ترین مانع وافت روابط مومنان چی هست به نظرتون؟؟؟

بسیاری شکست ها ،گسست ها،نارضایتی ها ،درگیری ها،کینه ها،وانحراف ها در روابط انسانی  محصول ....هست؟؟

برای مبارزه با این پدیده شوم چه تدبیری باید اندیشید؟؟؟