طاها ارومیه

تلاش های کمی قرانی خودمون میزاریم با مطالب مفید...

طاها ارومیه

تلاش های کمی قرانی خودمون میزاریم با مطالب مفید...

سلام


اهل مطالعه ام

بهترین کتاب عاشقانه مطالعه کردم،نرجس خاتون

غمناک ترین کتابی هم خوندم،سقوط کسرا

خنده دارترین کتابی هم خوندم،تنور

آموزنده ترین کتاب های خیلی اند،سه تاش بارم خیلی اهمیت دارند،حقوق زن در اسلام ،فاطمه فاطمه هست،زندگی امام حسن ع

از فصل ها ،پادشاه فصل رو دوست دارم

کتابی که بارها تا حالا خواندم،باز برام تازگی داره،داستان راستان


کتاب شهیدی خواندم خیلی ولی کتاب زندگی شهیدبرونسی یه چیز دیگه هست

کتاب اسرا همه خیلی خواندم ولی کتاب معصومه آباد یه چیز دیگه هست...

کتابی  که چه شاد باشم یا ناراحت،خیلی دوست دارم بهش مراجعه کنم.قرآن هست...

برا افرادی که فکر میکنند حق زن  سلب شده،کتاب حقوق زن در اسلام شهید مطهری پیشنهاد می کنم.

این کتاب هم برا افرادی که خیلی از خود متشکر ند:جاذبه ودافعه حضرت علی ع


مطالعه خطبه فدک وزندگی خانم فاطمه زهرا س به آقایون ادای مرد بودن دارند وشعیه حضرت میداند