طاها ارومیه

سلام

به عنایت الله

وکمک قرآن ناطقم...

گفتمان سازی قرآنی...